Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ENG EST RUS

EDO PÕHIKIRI
LIITUMINE
LIIKME- ja STARDIMAKSUD

Oktoober 2017
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Telli uudiskiri
 

Kasulikud lingid
COMPETITION RESULTS
EUSA
IDO
IDO - SPORT
IDO RULES
LATVIAN MDA
ORTO-DANCE
WORLD OF DANCE
 


EDO PÕHIKIRI

Print


MITTETULUNDUSÜHINGU ESTONIAN DANCE ORGANIZATION

PÕHIKIRI

     

I ÜLDSÄTTED

 1.1 Mittetulundusühing Estonian Dance Organization (edaspidi lühendatult EDO) on avalikes huvides tegutsev ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn (Harjumaa). 

1.2 EDO ühendab erineva sportliku tantsuga Eestis tegelevaid stuudioid, seltse, klubisid, rühmi ja litsenseeritud üksiktantsijaid, ühistegevuseks ja sellealase tegevuse koordineerimiseks.

1.3 EDO juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rahvusvahelise Tantsuorganisatsooni (IDO) aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast.

1.4 EDO’l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.5 EDO eesmärgiks on edendada sporttantsu Eestis selle erinevates vormides ja alaliikides,

korraldada harrastustantsijatele- ja tantsuhuvilistele võistlusi, koolitusi, laagreid ning

vahendada liikmetele tantsualast riigisisest ja rahvusvahelist tantsualast informatsiooni ja

korraldada ala tutvustamist avalikkusele ja propageerida sportlikku eluviisi ja

liikumisharrastust, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi

1.5.1. tantsualase tegevuse arendamine; tantsutreeningute, kursuste, seminaride,

treeninglaagrite, võistluste, showprogrammide korraldamine ja läbiviimine

1.5.2. IDO poolt läbiviidavatel võistlustel osalemise korraldamine, selleks valikukriteeriumite

kinnitamine.

1.5.3. treenerite ja kohtunike koolitus ja nõustamine;

1.5.4. võistluste reglementide ja normide väljatöötamine;

1.5.5. tantsuürituste alane nõustamine ning teenuste pakkumine;

1.5.6. tantsutarvete hankimine ja müük;

1.6. Mittetulundusühingut esindavad õigustoimingutes vähemalt kaks juhatuse liiget

üheaegselt, välja arvatud juhatuse esimees, kellel on esindusõigus üksinda.

 

II LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 EDO-l on A ja B liikmed. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus

2.2 EDO A liikmeks võib olla iga juriidiline isik, kes on valmis tegutsema ühingu eesmärkide

elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ja eeldusel et nende  liikmeskonnas on vähemalt 20

üksikliiget, kellest vähemalt 75 % moodustavad tegevsportlased, kes tasuvad iga-aastast EDO

tantsija aastamaksu ja on registreeritud Eesti Spordiregistris.

EDO liikmeks astumiseks tuleb esitada 

- kirjalik avaldus

- koopia mittetulundusühingute registri kandest  

- koopia kinnitatud põhikirjast

EDO liikmetest tantsijate nimekiri, millist tuleb iga-aastaselt uuendada EDO A liikmelisuse ja

hääleõiguse omamiseks peab olema liikmel tasutud nii liitumistasu kui ka aastamaks .

A liikmelisus vaadatakse üle iga-aastaliselt seisuga 30. Oktoober

2.3 EDO B liikmeks võib astuda kehtivat IDO rahvusvahelist litsentsi omav üksiktantsija või

registrisse kandmata tantsuga tegelev ühendus (koolide tantsustuudiod, kultuuriasutuste

tantsurühmad jt) ja registrisse kantud, kuid punktis 2.2. sätestatud liikmete

miinimumnõudeid mitte omav ühing. B liikmel on samad õigused kui A liikmel, välja arvatud

õigus hääletada üldkoosolekul.

2.4. EDO juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates

avalduse laekumise päevast.  

2.5. EDO liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta. 

2.6 EDO liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.6.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.6.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.  

2.6.3. kui liige käitub ebaväärikalt või EDO mainet kahjustades.

2.7 Klubil, seltsil või ühendusel, kelle liikmelisus EDO on lõppenud, ei ole õigusi EDO varale

ning sisseastumise- ja liikmemakse ei tagastata.

2.8 EDO liikmetel on õigus:

2.8.1. osaleda ja olla esindatud EDO üritustel ning tegevustes;

2.8.2. osaleda oma esindaja  kaudu üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud

EDO juht- kontroll, - ning teistesse valitavatesse organitesse (A-liige). 

2.8.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid EDO valitavate organite tegevuse kohta ning saada EDO tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

2.8.4. kasutada vastavalt kehtestatud korrale EDO sümboolikat

2.8.5. EDO-st välja astuda;

2.9 EDO üldkoosoleku otsusega võib välja anda auliikme staatuse. Kriteeriumid auliikme

nimetamiseks töötab välja juhatus ja kinnitab üldkoosolek.

 

III ÜLDKOOSOLEK

3.1 EDO kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui selles on esindatud üle poole EDO liikmetest. Kui

üldkogu ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma,

kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on

pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkogu esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul,

kui üldkogus on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkogu kokkukutsumisel on rikutud

põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud

siis, kui üldkogus on esindatud kõik A liikmed.  

3.4. Ühingu koosolekutel on hääleõigus A liikmetel ja juhatuse liikmetel (juhul kui juhatuse

liige ei ole samaaegselt ka A liige –sellisel juhul on liikmel ikkagi 1 hääl). Igal hääleõiguslikul

liikmel on 1 (üks) hääl.

3.5. EDO üldkoosoleku  pädevusse kuulub:

3.5.1. EDO lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

3.5.2. majandusaasta aruande kinnitamine;  

3.5.3. volinike valimine ja tagasikutsumine;  

3.5.4. muud põhikirjast ja seadusest tulenevad ülesanded;

3.6. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel

teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib

vastu võtta otsuseid, kui üldkogus on esindatud EDO kõik liikmed.   

3.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul,

peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate

saamist .

 

IV VOLINIKE KOOSOLEK

4.1. Üldkoosolek valib ühingu tegevuse paremaks korraldamiseks liikmete poolt  7 volinikku 3 aastaks. Volinike kogusse kuuluvad automaatselt  president ja asepresident ülejäänud 5 volinikku peavad vastavalt siis esindama: 

1. Disco Dance komiteed

2. Show Dance komiteed  

3. Street Dance Show komiteed  

4. Hip-hop komiteed  

Seitsmes volinik valitakse väljastpoolt EDO liikmeid;  

4.2. Volinike koosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb 2/3 liikmetest.  

4.3. Volinike pädevus 

4.3.1. volinike koosoleku pädevuses on juhatuse liikmete, esimehe, presidendi ja asepresidendi

valimine ja tagasikutsumine;

4.3.2. volinike koosoleku pädevuses on põhikirja muutmine, välja arvatud põhitegevust

reguleerivad sätted;  

4.3.3. EDO sisseastumis-ja aastamaksude määra kehtestamine; liikme- ja stardimaksude tasumise tingimuste ja korra kehtestamine;

4.3.4. Koostab iga-aastase eelarve ja kinnitab selle, koostab majandusaasta aruande ja esitab

selle üldkoosolekule kinnitamiseks;  

4.4. Volinike koosolekule kohaldatakse seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatut;

 

V  ÜHINGU JUHATUS

5.1 Juhatus korraldab EDO tööd üldkoosolekute vahelisel ajal; 

5.2. Juhatus valitakse volinike koosolekul kolmeks aastaks ja selles on kuni 3 liiget 

5.3. Juhatuse liikme võib volinike otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

 5.4. Juhatuse koosolekud

5.4.1. juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,

kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

5.4.2. Juhatuse koolsolekud kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele  

5.4.3. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt

hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.  

5.4.4. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset

majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või

lõpetamist mittetulundusühingu poolt  

5.4.5. Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija  

5.5.    Juhatuse ülesanded

5.5.1. Viib ellu ja täidab üldkoosoleku otsuseid; 

5.5.2. Korraldab ühingu igapäevatööd; 

5.5.3. Korraldab suhtlemist IDO-ga;

5.5.4. Kutsub kokku üldkoosoleku ja valmistab ette selle päevakorra; 

5.5.5. Peab MTÜ liikmete kohta registrit;  

5.5.6. Juhatus on aruandekohuslane üldkoosoleku ees.

 

VI  ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.  

6.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

                                             MTÜ Estonian Dance Organization * Reg.Nr.8032988 *Tallinn, Estonia * email: estoniandanceorganization@gmail.com 
Free website - Webbyt