Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ENG EST RUS

EDO PÕHIKIRI
LIIKME- ja STARDIMAKSUD
ONLINE LIITUMINE

Detsember 2017
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Telli uudiskiri
 

Kasulikud lingid
COMPETITION RESULTS
EUSA
IDO
IDO - SPORT
IDO RULES
LATVIAN MDA
ORTO-DANCE
WORLD OF DANCE
 


EDO PÕHIKIRI

Print

 

MITTETULUNDUSÜHINGU ESTONIAN DANCE ORGANIZATION  PÕHIKIRI

 


     

MITTETULUNDUSÜHINGU ESTONIAN DANCE ORGANIZATION PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Estonian Dance Organization (edaspidi lühendatult EDO) on
       avalikes huvides tegutsev ühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Tallinn.

1.2. EDO ühendab ja koordineerib Eestis erineva tantsukunstiga tegelevaid harrastustantsijaid

       ja amatöör tantsuspordiga tegelevaid stuudioid, seltse, klubisid ja rühmi.

1.3. EDO juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rahvusvahelise
       Tantsuorganisatsooni (IDO) aktidest ja suunistest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. EDO’l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.5.  EDO eesmärgiks on edendada sporttantsu Eestis, välja arvatud Standard- ja  Ladina-
        Ameerika tantsud, Rock 'N' Roll, Boogie Woogie ja Lindy Hop, selle erinevates
        vormides ja alaliikides, korraldada harrastustantsijatele- ja tantsuhuvilistele võistlusi,
        koolitusi, laagreid ning vahendada liikmetele tantsualast riigisisest ja koostöös IDO’ga
        professionaalset rahvusvahelist tantsualast informatsiooni, korraldada sporttantsu
        tutvustamist avalikkusele, propageerida sportlikku eluviisi ja liikumisharrastust, mille
        saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.5.1. tantsualase tegevuse arendamine, sh tantsutreeningute, kursuste, seminaride,
          treeninglaagrite, võistluste, festivalide, showprogrammide korraldamine ja läbiviimine;

1.5.2. IDO poolt läbiviidavatel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemise korraldamine
          ning selleks valikukriteeriumite kinnitamine;

1.5.3.  treenerite ja kohtunike koolitamine, nõustamine ja litsenseerimine;
1.5.4.  võistluste reglementide ja normide väljatöötamine;
1.5.5.  tantsuüritustealane nõustamine ning teenuste pakkumine;
1.5.6.  tantsutarvete hankimine ja müük.

1.6.     EDO majandusaasta algab 1.augustil ja lõpeb 31.juulil.


2. LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.  EDO liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ning EDO liikmete nimekirja
        peab EDO juhatus.

2.2.  EDO liikmeks võib olla:
2.2.1. juhatuse poolt aktsepteeritud füüsilised isikud: võistluste ametlikud kohtunikud ja
          tehniline personal, kes on vastavuses IDO reeglite ja nõudmistega;

2.2.2. juriidiline isik, kelle põhikirjaline tegevus on kooskõlas EDO põhikirjaliste
          eesmärkidega, kes on tegutsenud vähemalt ühe aasta ning tasuvad iga-aastast EDO
          klubi liikmemaksu 30. septembriks ja jooksvalt hooajal vältel tantsijate aastamaksu;

2.3.   EDO liikmeks astumiseks tuleb EDO juhatusele esitada:

2.3.1. kirjalik avaldus;

2.3.2. asjakohased tõendid, mis kinnitavad liikmeks astuja vastavust punktis 2.2 esitatud
          nõuetele.

2.4.  EDO juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse kolme (3) kalendripäeva jooksul
        arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide laekumisest.

2.5.  Liikmeks astuja on kohustatud tasuma kolme (3) päeva jooksul arvates juhatuse otsuse
        teatavakstegemisest liikmemaksu liitumistasu, mille suuruse kehtestab EDO juhatus
        järgmise tantsuhooaja kohta iga aasta 15.septembriks. Liitumistasu suuruse kohta
        avaldatakse info EDO kodulehel.

2.6.   Liikmeks astuja loetakse EDO liikmeks ja kantakse EDO liikmete nimekirja liikmeks
        vastuvõtmise otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

2.7.  EDO liige on kohustatud tasuma igal aastal klubi liikmemaksu, mille suuruse kehtestab
        EDO juhatus järgmise tantsuhooaja kohta iga aasta 1.augustil. Liikmemaksu suurus võib
        olla erinev, sõltuvalt sellest, kas liige on füüsiline või juriidiline isik. Liikmemaksu
        tasumise tähtaeg on iga aasta 30. oktoober.

2.8.  EDO liikmel on kõik mittetulundusühingu seadusest ja põhikirjast tulenevad
        liikmeõigused, sh õigus:

2.8.1. osaleda ja olla esindatud EDO üritustel ning tegevustes;

2.8.2. osaleda EDO üldkoosolekutel;

2.8.3. valida ja olla valitud EDO juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse;

2.8.4. saada EDO juhtorganitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

2.8.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale ja kooskõlas EDO põhikirjaliste
         eesmärkidega EDO sümboolikat;

2.8.6. EDO-st välja astuda, esitades selleks EDO juhatusele vastava kirjaliku avalduse.

2.9.    EDO juhatus võib otsustada liikme väljaarvamise ühingust, kui:

2.9.1. liige ei tasu põhikirjas ettenähtud ajaks liikmemaksu

2.9.2. liige on esitanud ühingusse liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid,
         mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.9.3. liige käitub ebaväärikalt või EDO mainet kahjustades;

2.9.4. esineb muu seadusest tulenev alus.

2.10. Liikme poolt tasutud liitumistasu ja liikmemaksud kuuluvad EDO-le ning liikmel
         ei ole õigus nõuda liikmelisuse lõppemisel nende tagastamist.

3. ÜLDKOOSOLEK

3.1. EDO kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu
       liikmed isiklikult või oma esindaja kaudu.

3.2. Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.

3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole EDO liikmetest.
       Kui üldkoosolekul ei ole esindatud kvooruminõude täitmiseks piisav arv liikmeid,
       kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga,
       märkides koosoleku kutsesse, et tegemist on korduskoosolekuga. Uus üldkoosolek on
       pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks liiget.

3.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

3.4.1. majandusaasta aruande kinnitamine;

3.4.2. juhatuse valimine ja tagasikutsumine;

3.4.3. juhatuse esimehe ehk presidendi valimine ja tagasikutsumine;

3.4.4. EDO lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

3.4.5. muud põhikirjast ja seadusest tulenevad ülesanded.

3.5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
       kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku
       kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on
       esindatud EDO kõik liikmed.

3.6. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse arutamist järgmisel üldkoosolekul, peab ta
       sellest kirjalikult teatama juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumist. Pärast
       koosoleku kokkukutsumisest teatamist on üldkoosoleku päevakorra täiendamist õigust
       nõuda vähemalt 1/5 liikmete või, kui ühingul on alla 30 liikme, siis vähemalt 6 liikme
       kirjaliku põhjendatud avaldusega, mis esitatakse EDO juhatusele viie (5) päeva jooksul
       pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist. EDO juhatus teatab liikmetele
       päevakorra muutmisest enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja
       jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.

3.7. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes lähtutakse üldkoosoleku kokkukutsumisel ja
       läbiviimisel mittetulundusühingute seaduses sätestatust.


4. JUHATUS

4.1. Üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjaga määratud ulatuses juhatus, kuhu kuulub viis
       (5) liiget. Juhatuse liikmeks saab valida ainult EDO liiget.

4.2. Juhatus korraldab EDO tööd üldkoosolekute vahelisel ajal ning juhib ja esindab ühingut.

4.3. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ja juhatuse liikmed ametisse tähtajaliselt kolmeks
       (3) aastaks.

4.4. Üldkoosolek valib juhatuse esimehe ehk presidendi, kes korraldab juhatuse tööd, kutsub
       kokku üldkoosolekuid põhikirjas ja seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

4.5. EDO’t esindavad õigustoimingutes vähemalt kaks (2) juhatuse liiget üheaegselt, välja
       arvatud juhatuse esimees, kellel on esindusõigus üksinda.

4.6. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele. Juhatus on
       otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuste
       vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 juhatuse liikmete häälteenamust.

4.7. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
       hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

4.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
       majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist
       või lõpetamist ühingu poolt

4.9. Juhatuse koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
       protokollija.

4.10. Juhatuse ülesanded on muuhulgas järgmised:
4.10.1. Üldkoosoleku otsuste täitmine ja elluviimine;
4.10.2. ühingu igapäevatöö korraldamine;
4.10.3. IDO-ga suhtlemise korraldamine;
4.10.4. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakorra ettevalmistamine;
4.10.5. EDO liikmete registri pidamine;
4.10.6. liikmete poolt makstavate tasude üle arvestuse pidamine ja 
võlgnevustega tegelemine;

4.10.7. EDO raamatupidamise korraldamine, sh majandusaasta aruande koostamine ja 

           üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine.

4.10.8. Juhatus on aruandekohuslane üldkoosoleku ees.


5. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

5.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

5.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.


Põhikiri käesolevas redaktsioonis on kinnitatud  21. oktoobril  2017. a üldkoosolekul.

                                             MTÜ Estonian Dance Organization * Reg.Nr.8032988 *Tallinn, Estonia * email: estoniandanceorganization@gmail.com 
Free website - Webbyt