Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ENG EST RUS

ORGANISATSIOON
EDO PÕHIKIRI
LIIKME- ja STARDIMAKSUD
ONLINE LIITUMINE
IDO SERTIFIKAAT
TIITLIVÕITJAD
DOKUMENDID

Mai 2018
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Telli uudiskiri
 

Kasulikud lingid
COMPETITION RESULTS
EUSA
IDO
IDO - SPORT
IDO RULES
LATVIAN MDA
ORTO-DANCE
WORLD OF DANCE
 


LIITUMINE

Print

 


  

II LIIKMELISUS, LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

2.1 EDO-l on A ja B liikmed. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 EDO A liikmeks võib olla iga juriidiline isik, kes on valmis tegutsema ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ja eeldusel et nende  liikmeskonnas on vähemalt 20 üksikliiget, kellest vähemalt 75 % moodustavad tegevsportlased, kes tasuvad iga-aastast EDO tantsija aastamaksu ja on registreeritud Eesti Spordiregistris.

EDO liikmeks astumiseks tuleb esitada:  

- kirjalik avaldus

- koopia mittetulundusühingute registri kandest  

- koopia kinnitatud põhikirjast

EDO liikmetest tantsijate nimekiri, millist tuleb iga-aastaselt uuendada.

EDO A liikmelisuse ja hääleõiguse omamiseks peab olema liikmel tasutud nii liitumistasu kui ka aastamaks .

A liikmelisus vaadatakse üle iga-aastaliselt seisuga 30.oktoober.

2.3 EDO B liikmeks võib astuda kehtivat IDO rahvusvahelist litsentsi omav üksiktantsija või registrisse kandmata tantsuga tegelev ühendus (koolide tantsustuudiod, kultuuriasutuste tantsurühmad jt) ja registrisse kantud, kuid punktis 2.2. sätestatud liikmete miinimumnõudeid mitte omav ühing. B liikmel on samad õigused kui A liikmel, välja arvatud õigus hääletada üldkoosolekul.

2.4. EDO juhatus vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

2.5. EDO liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.6 EDO liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.6.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.6.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.6.3. kui liige käitub ebaväärikalt või EDO mainet kahjustades.

2.7 Klubil, seltsil või ühendusel, kelle liikmelisus EDO on lõppenud, ei ole õigusi EDO varale ning sisseastumise- ja liikmemakse ei tagastata.

2.8 EDO liikmetel on õigus:

2.8.1. osaleda ja olla esindatud EDO üritustel ning tegevustes;

2.8.2. osaleda oma esindaja  kaudu üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud EDO juht- kontroll, - ning teistesse valitavatesse organitesse (A-liige).

2.8.3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid EDO valitavate organite tegevuse kohta ning saada EDO tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

2.8.4. kasutada vastavalt kehtestatud korrale EDO sümboolikat

2.8.5. EDO-st välja astuda;

2.9 EDO üldkoosoleku otsusega võib välja anda auliikme staatuse. Kriteeriumid auliikme nimetamiseks töötab välja juhatus ja kinnitab üldkoosolek.

  


 

 

 

 

»
LIITUMISAVALDUS.pdf

                                                                                                   MTÜ Estonian Dance Organization      Reg.Nr. 80329889
Free website - Webbyt